Петак, 12. Април 2019.

Одељење за буџет и финансије

Одељење за буџет и финансије обавља пословекоји се односе на: припрему и извршавање буџета општине, надзор над наменским коришћењем средстава корисника буџета и јавне набавке, обавља финансијско материјалне и рачуноводствене послове Општинске управе и послове благајне, послове у вези са изворним приходима општине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, послове локалне пореске администрације који се односе на пријем, обраду,контролу и унос података из пореских пријава, доношењу решења о утврђивању обавеза по основу локалних  јавних прихода, евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству, обезбеђење наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагање плаћања пореског дуга, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка и остале послове у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.