Петак, 14. Новембар 2014.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Сходно Закону о планирању и изградњи

(“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013 и 50/213 ) 

 

ОРГАНИЗУЈЕ

 ЈАВНУ   ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за доградњу стамбеног објекта за колективно становање По+П+3 у Кладову на кп.бр. 4240 КО Кладово

 

 ЛОКАЦИЈА:“Дунавска“

                  Кп.бр.4240 КО Кладово, Општина Кладово

 

 

 

            ПРЕЗЕНТАЦИЈА се обавља у одељењу за урбанизам  и грађевинарство Општинске управе   Кладова у периоду од 13. новембра до 24. новембра 2014.године.

             У ОВОМ ПЕРИОДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА МОГУ СЕ УПОЗНАТИ СА УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ  ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ ПО+П+3 У КЛАДОВУ НА КП.БР. 4240 КО КЛАДОВО СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7,ОО  ДО 15,ОО ЧАСОВА, СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДАВАЋЕ ПРИСУТНО СТРУЧНО ЛИЦЕ.

 

           ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАВЕДЕНОГ ПРОЈЕКТА ОДРЖАЋЕ СЕ 25.НОВЕМБРА 2014.ГОДИНЕ У 16 ЧАСОВА У САЛИ ЗА САСТАНКЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО.

 

 

          ПРИМЕДБЕ НА  НАВЕДЕНИ  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ДОСТАВЉАЈУ СЕ  У ПИСАНОЈ ФОРМИ одељењу за урбанизам Општинске управе Кладова на адресу:

ОПШТИНА КЛАДОВО, УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 35, НАЈКАСНИЈЕ ДО 24. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ ДО 15 ЧАСОВА.