Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за управне и заједничке послове

 

            Одељење за управне и заједничке послове обавља послове које се односе на: обављање канцеларијског пословања са пријемом и евиденцијом поднесака, отпремање и доставу поште, архивирање предмета, одабирање и чување регистратурског материјала; послове матичне евиденције, грађанска стања, решавање у првом степену у области грађанских стања, вођење и ажурирање бирачких спискова и обављање других послова из ове области, када је то законом или другим прописом одређено, послове месних канцеларија и курира; персоналне послове и послове везани за област рада и радних односа, израда решења и других аката којима се одлучује о правима и обавезама запослених у Општинској управи, послове економата, дактилобиротехнички и слични послови, послови телефонске централе, заједничког бифеа, послове текућег одржавања зграде, уређаја и опреме, одржавање чистоће у радним и другим просторијама, превоз моторним возилима и обезбеђење зграде Општинске управе, обавља имовинско правне послове и послове пружања правне помоћи грађанима, врши послове који се односе на припрему и одржавање седница Скупштине општине, Општинског већа, комисија и других радних тела, обезбеђење усаглашености одлука и других аката Скупштине са Уставом, законом  и Статутом општине, старање о објављивању одлука и других аката, пружање стручне помоћи одборницима у остваривању њихових функција, обавља послове из области одбране и ванрених ситуација, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, подржавање и сервисирање рачунарске опреме, активне мрежне опреме, текуће поправке и одржавање опреме за комуникације, администрирање базе података, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине и друге послове у складу са законом. 

Уже организационе јединице у оквиру  Одељења за управне и заједничке послове:

  1. Одсек писарнице, пријемне канцеларије и архиве ( pisarnica@kladovonet.com )
  2. Одсек за матичну евиденцију, грађанска стања и бирачки списак ( jbskladovo@kladovonet.com, mskladovo@kladovonet.com )
  3. Одсек за заједничке послове ( zposlovi@kladovonet.com )
  4. Одсек за имовинско-правне послове , правну помоћ  и скупштинске послове.( ipposlovi@kladovonet.com )ДОКУМЕНТА

 


Објављено 13.07.2022.

1. Решење о образовању жалбене комисије


Објављено 22.06.2022.

Пречишћен текст систематизације 2022.

Јавни конкурс

Образац 1 - Изјава за јавни конкурс


 

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


Број запослених за месец јул 2022 године

Број запослених за месец јун 2022 године

Број запослених за месец Април 2022 године 

Број запослених за месец Март 2022 године

Број запослених за месец Фебруар 2022 године

Број запослених за месец Јануар 2022 године

 


 

Број запослених за месец Децембар 2021 године

Број запослених за месец Новембар 2021 године

Број запослених за месец Октобар 2021 године.

Број запослених за месец Септембар 2021 године.

Број запослених за месец Јул 2021 године.

Број запослених за месец Јул 2021 године. 

Број запослених за месец Јун 2021 године. 

Број запослених за месец Мaj 2021 године.                               

Број запослених за месец Април 2021 године

Број запослених за месец Март 2021 године.

Број запослених за месец Фебруар 2021 године.

Број запослених за месец Јануар 2021 године.


Објављено 01.07.2019.

Листa  реда првенства  у поступку куповине стана који  се налази на  локацији Насеље „Кључ“, улаз број 1, трећи  спрат,  стан број 13

Листa  реда првенства  у поступку куповине стана који  се налази на  локацији Насеље „Кључ“, улаз број 1, трећи  спрат,  стан број 14


Објављено 01.07.2019.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЛАДОВО


Објављено 19.06.2019.

Предлог  листе реда првенства за куповину 2 стана као вид стамбене подршке


Објављено 28.05.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО КАО ВИД СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ


Објављено 22.01.2018.

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА РАДИ ПОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


Објављено 29.11.2017.

02 Закњучак и оглас за јавно надметанје за давање у закуп локације ради постављања средстава за оглашавање на територији општине Кладово     


Објављено 29.11.2017.

01 Закњучак и оглас за јавно надметанје за давање у закуп локације ради постављања средстава за оглашавање на територији општине Кладово     

 


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

                                - ЗАКЉУЧАК o расписивању Огласа за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања


ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА   ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


 ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

                                 - graficki prilog