Понедељак, 26. Децембар 2016.

Скупштина општине

 Контакт е-маил : skupstinakladovo@gmail.com

 


08.07.2022.

1. Решење о отуђењу Миленковић Љубиша 3399 KO Текија

2. ОДЛУКА О грађевинском подручју насеља Петрово Село 2022

3. Одлука о оснивању ЈП Тврђава Фетислам

4. Решење о  именовању вршиоца дужности директора ЈП Тврђава Фетислам Кладово

5. Одлука о измени Одлуке о такси превозу и услугама лимо сервиса

6. Измена одлуке о јавним паркиралистима

7. Локални антикорупцијски план (ЛАП)  у општини Кладово за период 2022-2027. године

8. Одлука о додељивању искључивог права ЈП Комуналац кладово за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

 


Јавни позив за јавну расправу за акциони план за родну равноправност 2021-.2025.год

НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 2021-2025

Табеларни приказ Локалног акционог плана за родну равноправност

Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта Одлуке о измени Одлуке о буџету општине Кладово за 2021. годину

Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта Локалног акционог плана запошљавања у општини Кладово за 2021.годину.

 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

 О Д Л У КУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО  ЗА 2021. ГОДИНУ

 


 

 Предлог одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кладово у 2022.години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кладово у 2022.години

 


Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилашаштву општине Кладово


 Одлука  о буџету за 2021 годину


Одлука о покретању поступка израде плана развоја Општине Кладово за период од 2021.- 2031. године. 


 Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине КЛАДОВО


Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта Одлуке о буџету општине Кладово за 2021. годину


Н А Ц Р Т  О Д Л У К Е О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ


ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗA СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020.ГОДИНУ 


Листу вредновања и рангирања пријављених програма


 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020.ГОДИНУ


КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Кладовоу 2020.години

Текст конкурса

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Буџет пројекта 

Изјава

Решење о именовању стручне комисије

Решење о расподели средстава


 И З В Е Ш Т А Ј о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Кладово за 2020.годину


Седница СО Кладово од 14.10.2019.год.

ДНЕВНИ РЕД

1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кладово за 2019.годину

2.Одлука о конверзији потраживања према Симпо ад Врање 1

3.Одлука о конверзији потраживања према Симпо ад Врање 1

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

5.Одлука о покретању поступка за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Кладово путем споразума

7. Одлука о месним заједницама

8. Одлука о допуни Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације 

9. Одлука о исправци техничких грешака у измени и допуни Плана генералне регулације Кладова

11. Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈП Комуналац са законом-управљач пута

13. Сагласност на измену програма пословања ЈП Комуналац

14. Решење о формирању надзорног одбора ЈП Комуналац

15. Решење о формирању управног одбора Центра за социјални рад 

15б. Решење о формирању надзорног одбора Центра за социјални рад 

16.Решење о формирању школског одбора ОШ Љубица Јовановић Радосављевић, Подвршка 

17. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Стефанија Михајловић Брза Паланка

18.Решење о формирању управног одбора Центра за културу

18a. Решење о формирању надзорног одбора Центра за културу

19. Одлука о измени одлуке о комуналном реду 

20. Одлука о усвајању измене локалног акционог плана запошљавања 

21.Одлука о престанку функције некатегорисаног пута Тхомас Маринковић

22.Одлука о проглашавању функције некатегорисаног пута Тхомас Маринковић

Одлука о измени Плана јавне набавке (4)

Одлука о измени Плана јавне набавке (3)

23. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине -Ђурђевић Давид

Одлука о измени Плана јавне набавке 21.10.2019

Одлука о измени Плана јавне набавке од 12.08.2019.год.

 


Седница СО Кладово од 02.08.2019.год.

ДНЕВНИ РЕД

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кладово за 2019 годину

Одлука о конверзији потраживања према Симпо ад Врање 1

2 Одлука о конверзији потраживања према Симпо ад Врање 1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Одлука о покретању поступка за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Кладово путем споразума 

Одлука о месним заједницама

Одлука о допуни Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације

Одлука о исправци техничких грешака у измени и допуни Плана генералне регулације Кладова

Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈП Комуналац са законом-управљач пута

Сагласност на измену програма пословања ЈП Комуналац

Решење о формирању надзорног одбора ЈП Комуналац

Решење о формирању управног одбора Центра за социјални рад

2 Решење о формирању надзорног одбора Центра за социјални рад

Решење о формирању школског одбора ОШ Љубица Јовановић Радосављевић, Подвршка

Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Стефанија Михајловић Брза Паланка

Решење о формирању управног одбора Центра за културу

Решење о формирању надзорног одбора Центра за културу

Одлука о измени одлуке о комуналном реду

Одлука о усвајању измене локалног акционог плана запошљавања

Одлука о престанку функције некатегорисаног пута Тхомас Маринковић

Одлука о проглашавању функције некатегорисаног пута Тхомас Маринковић

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине -Ђурђевић Давид

Одлука о измени Плана јавне набавке  15.07.2019

Одлука о измени Плана јавне набавке  12.08.2019

Одлука о измени Плана јавне набавке  16.08.2019

Одлука о измени Плана јавне набавке  21.10.2019

 


Седница СО Кладово од 02.08.2019.год.


Седница СО Кладово од 10.07.2019. ГОД.

 

 1. ДНЕВНИ РЕД
 2. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор Центар Кладово“ у Кладову; (у име предлагача, известилац: Начелник Општинске управе Златко Калиновић)
 3. Решењe о измени Решења о образовању комисије за планове;
 4. Одлукa о утврђивању радноправног статуса чланова Општинског већа општине Кладово;
 5. Решењe о разрешењу и именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Јединство“ Кладово;
 6. Одлукa о престанку функције некатегорисаног пута на делу површине од 18 м квадратних на Кп.бр.4933/1 КО Грабовица и делу површине од 56 м квадратних на Кп.бр. 4948/1 КО Грабовица;
 7. Одлукa о престанку функције некатегорисаног пута на делу површине 0.00,32ха, на кп.бр. 705 КО Велика Врбица 

 

 


Седница СО Кладово од 31.05.2019.год.

 


СТАТУТ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО ЗА 2019. 


ПОЗИВ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО - 17. АПРИЛ  2019. ГОДИНЕ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО


Обавештење kомисијe за израду нацрта СтатутаИзбори 2018:

 1. Изборна листа
 2. Овлашћење да се поднесе изборна листа
 3. Сагласност носиоца изборне листе
 4. Изјава о прихватању кандидатуре
 5. Списак бирача који подржавају изборну листу
 6. Изјава бирача
 7. Одлука о обрасцима за спровођење локалних избора
 8. РОКОВНИК
 9. СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОСМАТАРЊЕ РАДА
 10. ПРИЈАВА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА
 11. Упутство за спровођење локалних избора 2018.
 12. О Д Л У К У о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике скупштине општине Кладово расписаним за 16.децембар 2018.године 

 13. Збирна изборна листа

 14. одлука оброју гласачких листића

 15. Резултати избора

 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО ЗА 2017


О Д Л У К A о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кладово за 2017. годину 


ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ОД Л У К У  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ


 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


СПИСАК ЛИЦА  КОЈА ВОДЕ СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


Р Е Ш Е Њ Е   О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „КЛАДОВО“ КЛАДОВО