Архива вести

URBANISTIČKI PROJEKAT-КМД

Уторак, 13. Јануар 2015.

        URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4), NA KP.BR. 4216 I 4217 KO KLADOVO možete preuzeti OVDE.

Детаљније

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Петак, 14. Новембар 2014.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО Сходно Закону о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013 и 50/213 )    ОРГАНИЗУЈЕ  ЈАВНУ   ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  за...

Детаљније