Понедељак, 26. Март 2018.

Одељење за инспекцијске послове

 Одељење за инспекцијске послове обавља: контролу извођења радова и изградњe грађевинских објеката, израду решења о рушењу и уклањања објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду нормативно-правних аката и административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката , надзор над применом прописа у области комуналне делатности, надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области заштите животне средине: заштита од буке, заштита ваздуха, заштита од нејонизујућег зрачења, заштита природе, процена утицаја на животну средину и управљања отпадом, надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају, припрема планове инспекцијског надзора, сачињава контролне листе из области инспекцијског надзора, израђује нацрте аката из надлежности Одсека за потребе органа општине, обавља и друге послове у складу са законом и актима органа општине.

Е-маил адреса: inspekcija@kladovonet.com

 

ДОКУМЕНТA


 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

1.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

3.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНО - САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

4.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

5.КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ


 

КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА


Годишњи план о раду комунално-саобраћајне инспекције за 2021.годину

Годишњи извештај о раду комунално-саобраћајне инспекције за 2021.годину

 


ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА


План рада туристичке инспекције - 2022. године

Годишњи извештај о раду туристичке инспекције за 2021.годину

 

 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2021. ГОДИНУ


ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022.ГОД. ИНСПКЕЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021 ГОДИНУ.


ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОД. –ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ


КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ГОДИШЊИ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА


 

ГОДИШЊИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ-ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ- КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. – КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. – KOMУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОД. – KOMУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈАГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

          1. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

          2. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

          3. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНО - САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

          4. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

 

 ОПШТА АКТА:

              - Извештај 2016

              - Извештај 2017

              - НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

              - ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

              - Годишњи извештај за 2017

              - Обавештење о предстојећем инспркцијском надзору

              


Годишњи план:

            * 2018.

  1. Заштита животне средине
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција
  4. Комунално-саобраћајна инспекција

             * 2019.

  1. Заштита животне средине - прилог Сагласност
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција - прилог Сагласност
  4. Комунално-саобраћајна инспекција