Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање

 

 

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање, обавља послове који се односе на: припремање аката у вези приступања изради и усвајања урбанистичких планова, издавање сагласности на техничку документацију, издавање урбанистичких дозвола, издавање одобрења за изградњу објеката, прибављање потребних услова и сагласности од надлежних органа и организација приликом издавања, одобрења за изградњу, издавање употребних дозвола, издавања одобрења за запремање, коришћење и прекопавање јавних површина, и послови обједињене процедуре у електронској јавно доступној бази података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе; покретању поступка у оквиру обједињене процедуре у корист општине Кладово,  утврђивање и обрачунавање  износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта, вршењу стручног надзора над текућим одржавањем јавних површина, путева, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, урбаног мобилијара, градског заливног система и фонтана, вршењу стручног надзора на чишћењем ободног канала регулацијом бујичних потока и река, издавању  сагласности за постављење реклама и билборда, организацији  послова на санацији, реконструкцији и изградњи општинских путева и улица,  и послови  за зимско и летње одржавање путева и улица, обавља послове енергетског менаџера  и послове магацина.

У пословима управаљања јавним путевима има јавна овлашћења која се односе на издавање: сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут, сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и подземних и надземних телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења на постојећим објектима (стубови јавне расвете, канделабери и сл.) у јавном путу и у заштитном појасу, одобрења за постављење рекламних табли, билборда, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред јавног пута, других сагласности и одобрења, у складу са законом.

Ово Одељење је дужно да води евиденцију издатих аката у вршењу јавних овлашћења из става 2. овог члана.

Стара се и обезбеђује обављање инвестиционих послова на одржавању јавне расвете, као делатности од јавног интересa.

 

Контакт е-пошта: urbanizam@kladovonet.com


 

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

 РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ


 

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОСТУПКЕ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 


 

ВАЖЕЋИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Јавни увид  у нацрт Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Ђердап

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КЛАДОВО ("Службени лист општине Кладово", бр. 1/2012)

Измена и допуна плана генералне регулације Кладова ("Службени лист општине Кладово", бр. 15/2018)

ПДР НАСЕЉА ТЕКИЈА ("Службени лист општине Кладово", бр. 3/2015)

ПДР ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО ("Службени лист општине Кладово", бр. 3/2015)

ПДР ПРИВРЕДНА ЗОНА ДАВИДОВАЦ - КЛАДУШНИЦА ("Службени лист општине Кладово", бр. 4/2009)

ПДР СОЛАРНИ ПАРК У КЛАДОВУ ("Службени лист општине Кладово", бр. 1/2012)


 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТАСТРАТЕШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ  И ПРИЛАГОЂАВАЊА КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ДО 2030
1. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова термички омотач

2. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова соларни панели

3. Решење о образовању комисије за енергетске санације 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА НА КП.БР. 1687/2, 1686, 1683/1, 1685, 1683/2, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1681 КО КЛАДУШНИЦА

 


ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА НА КП.БР.1687/2,1686,1683/1,1685,1683/2,1682/11682/2,1682/3 и 1681 КО КЛАДУШНИЦА

 


РЕШЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ,,ЕРГ''доо, БГ-ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА 18.05.22

 


UP rekonstrukcije postojeceg stambenog objekta i izgradnje novog stambenog objekta u Ul.kralja Aleksandra, kp br.4579 KO Kladovo

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР.4579 КО КЛАДОВО


РЕШЕЊЕ ,,А1 СРБИЈА'' доо БЕОГРАД О ЗАХТЕВУ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 11.05.2022

 


РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ,,ЂЕРДАП - УСЛУГЕ'' АД KЛАДОВО 09.05.22РЕШЕЊЕ НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕKТА НА ЗЖС - ,,ЂЕРДАП УСЛУГЕ'' АД KЛАДОВО 06.05.22

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ,,ЕРГ Реневаблес''доо, БГ-ОДЛУЧИВАЊЕ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА 28.04.22

 


РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДOМ ЈП ,,КОМУНАЛАЦ'' КЛАДОВО 29.03.22ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЈП,,KОМУНАЛАЦ'' KЛАДОВО 18.04.22

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ,,А1 СРБИЈА'' доо БГ О ЗАХТЕВУ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЗЖС 20.04.2022ОБАВЕШТЕЊЕ ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД O ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕKТА ЗА ДОПУНУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЗЖС KЛАДОВО 29.03.22ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЈП,,KОМУНАЛАЦ'' KЛАДОВО  

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ВИНАРИЈЕ (По+П+Пк) И ДЕСТИЛЕРИЈЕ (П+0) НА КП.БР.6678 КО КЛАДОВО


УП ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ВИНАРИЈЕ (По+П+Пк) И ДЕСТИЛЕРИЈЕ (П+0) НА КП.БР.6678 КО КЛАДОВО


 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА ЗА ДОПУНУ ВАЖЕЋЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДOМ ЈП КОМУНАЛАЦ КЛАДОВО 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) НА КП.БР.4453/2 КО КЛАДОВО


УП изградње стамбено-пословног објекта По+П+4 на кп бр 4453 /2 Кладово

 

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКИХ БАЗЕНА „ЈЕЗЕРО“ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У ЛЛАДОВУ НА КП.БР. 4622 КО КЛАДОВО

УП изградње комплекса градских базена Језеро са пратецим садржајем на 4622 Кладово

 

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА-ХОТЕЛ (Су+П+2+Пк) НА КП.БР. 3946 КО КЛАДОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА-ХОТЕЛ (Су+П+2+Пк) НА КП.БР. 3946 КО КЛАДОВО

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+2) НА КП.БР. 4434 КО КЛАДОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА(По+П+2) НА КП БР.4434 КО КЛАДОВО

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР.4642 КО КЛАДОВО

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на кп бр 4642 КО Кладово

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА(По+П+2) НА КП БР.4434 КО КЛАДОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА(Су+П+2+Пк) НА КП БР.4642 КО КЛАДОВО

 

ЈАВНИ ПОЗИВ-УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.6341,6342,6343/1 и 6343/2КО КЛАДОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР.4642 КО КЛАДОВО

 

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА-ВИНАРИЈЕ (П+0) НА КП.БР.1760/1КО КЛАДОВО

Урбанистички пројекат изградње пољопривредних објеката 1760 1 Кладово

 

ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА-ВИНАРИЈЕ ( По-Су+П) НА КП.БР. 200/2 И 201/1 КО РЕЧИЦА

Урбанистички пројекат изградње пољопривредног објекта Винарије на КП.БР. 200/2 и 201/1 КО Речица

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП БР.4288 КО КЛАДОВО 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.4288 КО КЛАДОВО

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+О) НА КП.БР.6954 КО КЛАДОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+0) НА КП.БР. 6954 КО КЛАДОВО

 

Решење - Телеком

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА’’ а.д.Београд

 

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 2020. – 2030.

Одлука о постављању плутајућих објеката 2021

План места за постављање плутајућих објеката 2021

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ПРЕВОЗ, ТРЕТМАН И ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА бр. 501-115/2012-III-04

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СТР ,,КАСА РОМАНЕАСKА'' КЛАДОВО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ СТР ,,KАСА РОМАНЕAСКА", ПР КЛАДОВО

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.4614 КО КЛАДОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ По+П+2, НА КП.БР. 4434 КО КЛАДОВО У УЛ.ИВАНА КОСАНЧИЋА БР.40

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ -УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ По+П+2, НА К.П.БР. 4434 КО КЛАДОВО, У УЛ. ИВАНА КОСАНЧИЋА БР. 40

ИДР УНИОН МЗ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+2+Пк) на кп.бр.3948 и 3949 КО КЛАДОВО

 Урбанистички пројекат изградње стамбено пословног објекта на кп бр 3948 и 3949

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СТАЦИОНАРНОГ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА

Одлука о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Кладово

Одлука о одређивању локације за депонију са трансфер станицом на територији општине Кладово у оквиру регионалног управљања отпадом

Програм и план заштите од буке на територији општине Кладово за 2020-2025 годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СФПР ,,ЕВА'' КЛАДОВО

  


Одлука о заштити од буке

Одлука о постављању депонија и сепарација речних агрегата на територији општине Кладово

Одлукa о о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства

Одлука о усвајању програма за коришћење биомасе у енергетске сврхе

Одлукa о покретању поступка за реализацију ЈПП Регионални центар ,,Халово 2''

Закључак о усвајању Споразума о регионалном управљању комуналним отпадом

План постављања депонија и сепарација речних агрегата на територији општине Кладово

 


ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.4600 КО КЛАДОВО


 

Решење о процени утицаја на ЗЖС ТОПЛАНЕ ПЕМЦИ 1


 

ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу пољопривредног газдинства на кп.бр.6754/1 КО Кладово


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОЗВОЛИ ЗА РАД ''ГАРАГЕ-ГТМ" ,АУТОСЕРВИС - ОПШТИНА КЛАДОВО


ЈАВНИ ПОЗИВ- ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  ИЗГРАДЊУ РИБЊАКА НА КП.БР.1164/3 КО КЛАДОВО


Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ


 ЈАВНИ ПОЗИВ  ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу рибњака на кп.бр.2116,2117,2118,2119 и 2120 КО Корбово


 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МЕНАЏЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КЛАДОВА 


ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу производног комплекса на кп.бр.1987/1 и 1991КО Кладово


 Јавни позив у вези са јавном презентацијом Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта ( По+П+4) на КП бр. 4402 КО Кладово


ЈАВНИ ПОЗИВ - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+2) НА КП.БР. 4238 КО КЛАДОВО


 ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу стамбеног објекта на кп.бр.3949 KО Kладово


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу стамбеног објекта на кп.бр.4101 KО Kладово

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) НА КП.БР. 4101 КО КЛАДОВО


Измена и допуна плана генералне регулације Кладова ("Службени лист општине Кладово", бр. 15/2018)


 ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу стамбеног објекта на кп.бр.3939 KО Kладово


 

ОГЛАС О ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ЗА ДЕО НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА

  


Оглас о излагању на јавни увид Нацрт измене и допуне ПГР Кладово

ГРАФИЧКИ ДЕО:

 1. Кат топ план са границом
 2. Постојећа намена листа а
 3. Постојећа намена листа б
 4. Планирана  намена листа а
 5. Планирана  намена листа б
 6. Подела на урбанистичке целине
 7. Функционални ранг саоб. инфраструктуре
 8. Саобраћај готово лист а
 9. Саобраћај готово лист б
 10. Водоснабдевање лист а
 11. Водоснабдевање лист б
 12. Електро лист а
 13. Електро лист б
 14. Спровођење плана

 

ТЕКСТ

 1. Садржај нацрт Измена ПГР Кладово
 2. Координате тачака
  1. Прилог  1
  2. Прилог  2
  3. Прилог  3

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТАу насељу Мала Врбица


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    o  Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Инвестиционо одржавање објекта Зграда културе Пд+Пр,улица Дунавска на кп.бр.3933 КО Кладово,територија општине Кладово 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО 


ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу породичних стамбених објеката на кп.бр.4639/1 и 4640 KО Kладово


Обавештење за јавност, заинтересоване органе и организације да за ПРОЈЕКАТ – Станица за снабдевање горивом моторних возила на КП 3735 КО Кладово НИЈЕ потребна израда проценe утицаја на животну средину.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ преузмите ОВДЕ.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


 

ПОТВРДA урбанистичког пројекта за доградњу  колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово

 


 

 URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4), NA KP.BR. 4216 I 4217 KO KLADOVO možete preuzeti OVDE.


 

На основу члана 210. и 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, број 33/97и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број30/2010) и члана 3. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015) Општинска управа Кладово доноси З А К Љ У Ч А К о исправци грешке у писању бројева у решењу о грађевинској дозволи број: ROP-KLA-81-CPI-1/2016, заводни број: 351-35/2016-III-04 од 22.02.2016.године.

 

 


 Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу  колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово можете скинути ОВДЕ.


 

ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.


ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА (“Сл. лист општине Кладово”, бр. 6/2013)


Обавештење : Захтев број: 350-9/2014,за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта (По+П+4) на кп.бр. 4101 КО Кладово


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА


ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+2 У КЛАДОВУ НА КП.БР.4241 КО КЛАДОВО


ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО(31.12.2015.)


Локалне административне таксе


ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.


ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 Одбацује се Захтев број: 353-91/2015-III-04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18за издавање Локацијских услова за изградњу нисконапонске мреже за потребе напајања електручном енергијом  , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом. 


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

  Одбацује се Захтев број: 353-92/2015-III-04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18за издавање Локацијских услова за изградњу прикључног далековода  10кв , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 Одбацује се Захтев број: 353-93/2015-III-04 од 30.10.2015.године који је поднет од ЈП ЕПС ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВОза издавање Локацијских услова за изградњу стуба за електронске сирене и усмерену антену за обавештавање и узбуњивање од поплавног таласа, на катастарској парцели број 2204/1 КО Велика Врбица,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обједњена процедура 


ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) НА КП.БР.4453/2 КО КЛАДОВО