Четвртак, 11. Децембар 2014.

Одсек за локалну пореску администрацију

 

Контакт телефон: 019/801-450

Контакт маил: porez@kladovonet.com


Основне функције локалне пореске администарције

Основне функције локалне пореске администрације су:

- Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;

- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем

Локална пореска администрација је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

  1.  пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге(физичка лица);;
  2.  пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге(правна лица);
  3.  локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
  4.  локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;
  5.  накнаду за заштиту и унапређење животне средине;    
 
 
ОБРАCЦИ
Образац ППИ-1 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
Прилог - 1 уз  Образац ППИ-1
Подприлог уз прилог - 1
Прилог - 2 уз  Образац ППИ-1
Образац ППИ-2 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
Образац 1 - Пријава за ЕКО накнаду
ОБРАЗАЦ : ПП ТФ-1  - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

Захтев за повраћај – прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза 

 

 

ОДЛУКЕ

 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Кладово за 2022 годину

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину. 


Одлука о ослобађању дела накнаде корисницима јавних површина за коришћење простора на јавној површини 

 

УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ, КАО И НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

 

КАТЕГОРИСАНА ТУРИСТИЧКА МЕСТА

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2021.ГОДИНУ

Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине КЛАДОВО

Одлука о локалним комуналним таксама за истицање фирме на пословном простору на територије Општине Кладово

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територије Општине Кладово за 2020 годину

Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Кладово за 2020 годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине КЛАДОВО

Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина
 Одлука о допуни одлуке о доређивању зона и најопремљеније зоне на територији општини Кладово
 Одлука о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине КЛАДОВО
Одлука о зонама за порез на имовину
Одлука о стопи амортизације
Одлука о стопи пореза на имовину
Одлука о коефицијентима пореза на имовину  
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине КЛАДОВО

Одлука о просечној цени за порез на имовину 2016

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2016 годину на територији Општине Кладово