Уторак, 05. Јул 2022.

Набавка адресних таблица

Назив: Набавка адресних таблица
Референтни број: 404-95/2022
Врста поступка: Отворени поступак
Рок: До 26.07.2022. године до 12 часова

НАПОМЕНА:

Нови рок за доставу и отварање понуда је  26.07.2022. до/у 12 сати.

Измене: МЕЊА СЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума ИЗБАЦУЈЕ СЕ: Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином 4.1. Стандарди осигурања квалитета У кОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ СЕ МЕЊА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА И ПОСТАВЉА НОВИ.

 

1. Јавни позив

2. Критеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке

3. Менично овлашћење - писмо

4. Модел уговора

5. Образац потврде  наручиоца

6. Образац структуре  понуђене цене

7. Образац трошкова припреме понуде 

8. Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта

9. Општи подаци о предмету набавке

10. Средства финансијског обезбедења

11. Упутство понуђачима како да сачине понуду

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА- Адресне таблице

 

13. Образац структуре цене

14. Одлука о додели уговора